Terug naaar Tijdmachine

1979

Open Huis in Rijen opgericht

Als gevolg van emancipatie en ontzuiling ontstonden er in de zeventiger jaren van de vorige eeuw nieuwe educatieve en vormingsinstellingen waarbij zelfbestuur en eigen verantwoordelijkheid voorop stonden.  In 1979 werd daarvoor in Rijen de Stichting Open Boerderij, Het Open Huis opgericht. Het initiatief kwam van het VJV, het Maatschappelijk werk en werkgroepen als Kerk en Samenleving, Amnesty International, de Vredeswerkgroep, de zigeunerwerkgroep en de Wereldwinkel. De stichting kreeg de beschikking over de oude Van Helsdingenschool in de Saksen Weimarstraat, die werd omgedoopt tot Open Huis.
Vanaf de start was er ruimte voor de groepen die hadden meegewerkt aan de oprichting, maar er kwamen ook nieuwe groepen bij, zoals bijvoorbeeld KRIJT (Kritisch Rijens Theater), Werkgroep Anti-neutronenbom en een Vido praatgroep (Vrouwen in de overgang).
Het Open Huis verzorgde cursussen voor vrouwen, zoals VOS-cursussen (Vrouwen oriënteren zich op de samenleving), er waren Open-Schoolgroepen met cursussen Engels en Nederlands, en er werden Alfabetiserings- en Opfriscursussen gegeven. In het Open Huis was een ontmoetingsruimte voor Turkse gastarbeiders, totdat zij een moskee kregen met daarin een eigen ontmoetingsruimte. Na 1986 verhuisde het Open Huis naar de voormalige kleuterschool De Ark. In 1987 besloot het gemeentebestuur om de vormingsactiviteiten niet langer te subsidiëren. Zij vond dit een taak voor het SKW. De Stichting Open Huis hield daarom in 1988 op te bestaan. Veel organisaties zijn toen zelfstandig verder gegaan. Er werd een nieuwe Stichting voor Volwasseneneducatie opgericht voor de activiteiten, gericht op educatie en vallend onder de Wet op de Basiseducatie.