Terug naaar Tijdmachine

1662

Builenpest in de gemeente bestreden

In 1662 heerste in de Baronie de zogenaamde builenpest. Die had grote gevolgen voor de bevolking. Ook de inwoners van Gilze en Rijen ontkwamen er niet aan. In de dorpsrekeningen is nog te zien dat schout van Berckel een bedrag van f 7-11-0 kreeg, omdat hij een voorschot aan de ‘pestmeester en de sieckentrooster van Breda’ had betaald, ‘voor dat hij quame visiteren de sone van Anneken Cornelis Goyaerts op ten Haensbergh die van contagieuse (=besmettelijke) siekte was besmeth’. Ook kreeg Gorris Jan Thielen, vorster ten Rijen, betaald voor ‘goede opzicht over de schrobbers ende dienaers van de geïnfecteerde ende besmette huisingen alhier ten tijde dese gemeente met de contagieuse ende besmettelijcke sieckte was ontsteecken’.