Terug naaar Tijdmachine

1419

Eerste onderwijs in Gilze

In welk jaar er in Gilze voor het eerst een school was, weten we niet. Maar het dorp is er zeker vroeg bij geweest. De Gilse parochie was immers in de regio een belangrijke. Behalve Rijen, Hulten en Molenschot, hoorden ook Ginneken, Bavel, Princenhage en Etten erbij. En de kerk vond onderwijs aan het gewone volk zo belangrijk dat een concilie in 1215 bepaalde dat bij iedere parochiekerk een school hoorde. Of er toen ook echt al meteen sprake was van onderwijs,  vertellen de boeken uit die periode niet. Het eerste wat we in die richting kunnen vinden is dat Johannes van Riel in 1419 koster was in Gilze. En in die tijd deed de koster ook het ‘schoolwerk’.
In 1623 staat in de dorpsrekeningen dat Mr. Henrick Peijnenborch betaald kreeg voor het stellen van de klok en voor het leren van de arme schoolkinderen. En in 1632 kreeg Jan Godert Wagemaeckers betaald voor het ‘maecken ende stellen van ettelijcke banken in de schoole’.